Хәажәкыр 26, 2023

Ареспубликатә ҳәынҭқарратә усҳәарҭа «Аҧснымедиа»

Image

Ажәабжьқәа

Аилатәара азкын абарҭ аныҳәақәа ирызку аусмҩаԥгатәқәа реиҿкаареи рынагӡареи рзы акомиссиа алахәылацәа ражәалагалақәа рылацәажәара.

Бадра Гәынба аилатәара иалахәыз зегьы дрыдныҳәалеит, иагьазгәеиҭеит Аԥсны Ахада идҵала акомиссиа шеиҿкаау, раԥхьатәи аиԥыларагьы иҟалараны иҟоу аусмҩаԥгатәқәа рылацәа­жәара ишазку.

 

Аԥсны Ахада Аслан Бжьаниа Аԥыза-министр Алеқсандр Анқәаб ииубилеи идиныҳәалеит. Атәыла Ахада Аиҳабыра рхантәаҩы изеиӷьишьеит агәабзиара, аманшәалара, аҳәынҭқарратә усураҿы ақәҿиарақәа.

Ацҳаражәҳәарҭаҿы

29 Ԥхынкәын 2022

Урыстәылатәи Афедерациаҿы Аԥсны Ацҳаражәҳәарҭа аҟны имҩаԥысит Аԥсны Ахада Аслан Бжьаниеи аԥсуа хылҵшьҭра еиуоу Урыстәыла абизнес-хеидкыла ахаҭарнакцәеи реиԥылара, иаанацҳауеит Ахада ипресс-маҵзура.

Аицәажәара аан атәыла Ахада абизнес-хеидкыла ахаҭарнакцәа инҭкааны иреиҳәеит аҳәынҭқарра имҩаԥнагауа аекономикатә хырхарҭа атәы. Иара убас ишьҭихит хра злоу аполитикатә амшусхәаԥштә атемагьы.

«Еснагь иуадаҩыз аамҭақәа раан аиԥш, ҳажәлар доуҳатә уасхырны ирзыҟалеит ауаҩы ибзиабара, аҭаацәара рыгәцаракра, наҟ-ааҟ аидгылара, аихаҵгылара реиԥш иҟоу аԥсуа ҵасқәа. Абри иаҳнарбоит егьырҭ аԥышәарақәагьы ҳшыриааиуа, ҳабацәеи ҳабдуцәеи рҳәахьақәа ҳашрызиашоу.

Ирықәымҿиеит

23 Ԥхынкәын 2022

Аԥсны аҩнуҵҟатәи аусқәа Рминистрра анаркотикқәа реикәыршара ахылаԥшразы Аусбарҭа аусзуҩцәа иааныркылеит гәыԥҩык, Аԥсны зымч ӷәӷәоу анаркотик аҭира иаҿыз.

Атәылаҿы акриминогентә ҭагылазаашьеи, азеиԥш шәарҭадареи, азинлеишәеи ралыршара азҵаарақәа ирызкын Аԥсны аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистр Вальтер Быҭәба имҩаԥигаз аусуратә еилацәажәара.

Жәлар Реизара адепутатцәа Ахра Ԥачлиеи Асҭамыр Герхелиеи ықәгылеит «ИАР атәылақәа рпарламентбжьаратә усеицуразы аполитикатә партиақәеи агәыԥқәеи рфрак­циақәа русеицура аҵакы» ҳәа III Жәларбжьаратәи аконференциа аилатәараҿы.

Урҭ рықәгыларақәа рҿы иазгәарҭеит Урыстәылатәи Афедерациеи Аԥсны Аҳәынҭқарреи иҵаулоу аҭоу­рыхтә еимадарақәа шрымоу.

Таҷ Гыцба изкны

23 Ԥхынкәын 2022

Иҧсҭа­заара далҵит аҧсуа хаҵа-нага, Аҧсуара ныҟәыз­­гоз,  асоветтә аамҭазы аҧсуа жәлар рмилаҭ-хақәиҭ­ратә қәҧара иалахәыз, аџьабаа азыз­бахьаз, Аҧсуа ҳәынҭқар­ратә музеи аҟны аҭҵаарадырратә зҵаарақәа знапы ианыз адиреқҭор ихаҭыҧуаҩыс аус зуаз, аҵарауаҩ-аҭоурыхҭ­ҵааҩ, «Ҳаҭыр зқәу адоқҭор», «Ахьӡ-Аҧша» аорден занашьаз Таҷ Шьаабан-иҧа Гыцба.

Абарҭ амшқәа рзы имҩаԥысыз Аԥсны Жәлар Реизара аилатәараҿы адепу­татцәа актәи аԥхьарала ирыдыр­кылеит 2023 шықәсазтәи Ареспубликатә биуџьет. Уи ааигеит Аԥыза-министр ихаҭы­ԥуаҩ, афинансқәа рминистр Владимир Делба. Аԥсны аҳәынҭқарратәи ареспубликатәи абиуџьетқәа ршәага-загақәа шьақәыргы­­лоуп 2022 шықәса ииуль 28 азы Аԥсны Аминистрцәа Реилазаара ишьақәна­рӷәӷәаз асоциал-економикатә рҿиара Аиндика­­тивтә план ашьаҭала.

Аҧсныпресс. Урыстәылатәи Афедерациаҿы Аҧсны Ацҳаражә­ҳәарҭа аҟны имҩаҧысит Казан атуристтә лшарамчқәа рӡыргара, – иаанацҳауеит Ацҳаражәҳәарҭа апресс-маҵзура.

Аҟәа ахадара амуниципалтә унитартә наплакы аиҳабы Леуан Адлеибеи «Казан ақалақь арҿиаразы Аилак» Амуниципалтә наплакы аиҳабы Дариа Санниковаи рнапы аҵарҩит атуризм аганахьала Аҟәеи Казани русеицуразы Аиқәышаҳаҭра.

Аԥыза-министр Алеқсандр Анқәаб диԥылеит Нхыҵ-Кавказ­тәи Афедералтә университет Аиуристтә институт адиректор ихаҭыԥуаҩ Максим Трофимов, – иаанац­ҳауеит Аминистр­цәа Реилазаара асаит.

Аԥсны аҵареи абызшәатә политикеи рминистр Инал Габлиеи уи ихаҭыԥуаҩ Ада Кәарҷелиеи ирыдыркылеит В.Г.Шухов ихьӡ зху Белгородтәи аҳәынҭқарратә технологиатә университет аректор Сергеи Глаголеви атехноло­гиатә университет адкылара аиҿкаареи анапхгареи ринститут адиректор Сергеи Булгакови.

Аиԥылараҿы ирылацәажәеит иреиҳау аҵарадырра аганахьала аусеицура, иҷыдоу азанааҭтә ҵара арҿиара, астудентцәа хықәкыла аҵара дырҵара, Белгород Аԥснытәи астудентцәа ршәарҭадара, иара убас аспециалистцәа реиҭазыҟаҵара алыршара, аолимпиадақәеи аконкурс­қәеи рҟны аусеицура.

Image
Image
Ad Sidebar

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me