Ԥхынгәы 20, 2024

Ареспубликатә ҳәынҭқарратә усҳәарҭа «Аҧснымедиа»

Image

Аочеркқәа

Абас  ахьӡуп  800 шықәса раҧхьа,  Аҧсҳа  Ҭамара  илызкны  иаҧырҵаз  ақырҭуа  жәлар рашәа.  Абри ашәа  ибзиан издыруа  рацәаҩуп  Қырҭтәыла,  имаҷым  Аҧсныгьы.  Абри ибзиан ирдыруеит  аҭоурыхҭҵааҩцәа шамахамзар,  амала сара џьаргьы исҧымлац  инарҵауланы  ашәа иахцәажәахьоу,  ҳәарада,  иҟазар акәхап  қырҭшәала  аусумҭа,  аха урҭ сара исыздыруам.

Image
Image
Ad Sidebar

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me