Жьҭаара 03, 2023

Ареспубликатә ҳәынҭқарратә усҳәарҭа «Аҧснымедиа»

Image

Изҩыдоу абызшәа

08 Цәыббра 2023
Аҧсуара иузаҟәымҭхо иадҳәалоуп аҧсуа ибызшәа. Уи аҧсуа ихаҿроуп. Ижәытәӡоуп ҳбызшәа-убри аҟынтә ажәацыҧхьаӡа иаҵаҵәахуп амаӡақәа. Иарбан ажәазаалакгьы, ицәажәоит, ҷыдарак агәылакуп. Изҩыдоуп ҳбызшәа-аҧсуа игәаҭеиҧш, аламыс еиҧш иҧшьоуп.

Уарада

08 Цәыббра 2023
Аҧсҭазаара инарҵауланы уазымхәыцкәан аилкаашьа уақәшәом. Иара иаҵаҵәаху амаӡақәа даараӡа ишьахәуп. Иҟоуп аамҭақәагьы ианузеилымкаауа, аха ушықәс шаҟа иацло аҟара, урҭ амаӡақәа реилкаара мариахоит.

Аҿар рымҩа ҭбаауп

08 Цәыббра 2023
Ашәышықәсақәа раҧхьатәи ауаҩы иҧсҭазаара ахаҿра ублаҿ иааугарц уҭахызар, иузцәырҵуеит азҵаарақәа жәпакы. Анкьа ауаҩы иҧсҭазаашьа иаҳа ицәгьазма? Иуадаҩызма?
Шаҟа ицәгьоузеи аҧсҭазаара аҵакы аилкаара. Агәырҩа, агәырҕьара, узықәшәо уанақәшәо уздыруам. Улахь иану ақәра рацәа анҵыра акәу, ақәрахьымӡара акәу адырра алшара умаӡам.
Аҧсны ахы-аҵыхәа еимаздо амҩадула Урыстәылаҟа ухы рханы Гәдоуҭа уналсны ушҩеиуа, улаҧш надымхалар ауам иҭбааҭыцәӡа асас изы иаарту гәашә дуӡӡак.

Зымра шәахәа сыцу

08 Цәыббра 2023
Шьыжьла амрахәага лашаӡа сҧенџьыр ианадыҷҷало, аҵарақәа рыбжьы хааӡа сгәы андыршәаҳәо, сықәыҧшуеит аҧшӡареи ахаареи згым адунеи.
Ԥсабарала акырӡа ибеиоу, убла хызкша аҭыҧқәа рыла иҩычоу тәылоуп Аҧсынтәыла. Ашьхеи амшыни мрашәахәаны иргәылаку, Анцәа мышкызны аҧсуа ииҭаз ҳамҭоуп.
Image
Image
Ad Sidebar

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me