Цәыббра 30, 2022

Ареспубликатә ҳәынҭқарратә усҳәарҭа «Аҧснымедиа»

Image

"Аӡыхь" ашәқәа аатит

Сентиабр 12 азы Очамчыра ақалақь аҟны гәырҕьарала иаартын ахәыҷбаҳча "Аӡыхь", – иаанацҳауеит Аҧсныпресс.

Уи аартра иалахәын Аҧыза-министр ихаҭыҧуаҩ, аекономика аминистр Кристина Озган, аҵареи абызшәатә политикеи рминистр Инал Габлиа, Очамчыра араион ахадара аиҳабы Беслан Бигәаа.

Ахәыҷбаҳча "Аӡыхь" ргылан Аҧсны асоциал-економикатә рҿиара иазку аинвестициатә программа амалқәа рыла. Ахәыҷбаҳча аргылара нап аркын 2017 шықәса ииуль азы, ихыркәшахар акәын 2019 шықәса ҭагалан, аха ари ахыбра иамаз агха-ҧхақәа ирыхҟьаны ахархәарахь ирыҭамызт. Ҳазну аамҭазы аргылаҩцәеи араион ахадареи рҽазышәарақәа рыла аусурақәа зегь хыркәшан, ахархәарахь ирыҭан. Очамчыратәи ахәыҷқәа абаҳча аартра акыраамҭа иазыҧшын, ари агәырҕьара зҵаз ахҭыс азгәарҭеит ашәақәа, акәашарақәа рыла.

 

 • Image
  Image
  Ad Sidebar

  Login to your account

  Username *
  Password *
  Remember Me