Ԥхынкәын 09, 2022

Ареспубликатә ҳәынҭқарратә усҳәарҭа «Аҧснымедиа»

Image

Аҧсны Ахада Аслан Бжьаниа ҳажәлар ирыдиныҳәалеит Аҧсны Аҳәынҭқарра ахьыҧшымра азхаҵара жәларбжьаратәи Амш

Аҧсны Ахада Аслан Бжьаниа ҳажәлар ирыдиныҳәалеит Аҧсны Аҳәынҭқарра ахьыҧшымра азхаҵара жәларбжьаратәи Амш

Уаҟа иазгәаҭоуп:

Акыр иаҧсоу ҳџьынџьуаа, Аҧсны Аҳәынҭқарра ахьыҧшымра жәларбжьаратәи азхаҵара Амш шәыдысныҳәалоит. 2008 шықәса август 26 азы Урыстәылатәи Афедерациа Апрезидент Дмитри Анатоли-иҧа Медведев Аусҧҟа инапы аҵаиҩит исуверену, ихьыҧшым ҳәынҭқаррак аҳасабала Аҧсны Аҳәынҭқарра азхаҵаразы. Ҳара Урыстәылатәи Афедерациа анапхгара ҭабуп ҳәа раҳҳәоит ииашоу, ихаҵароу абри ашьаҿазы. Абри амш ҳажәлари ҳтәылеи рыҧсҭазаараҿы аепоха ҿыц аанартит. Аҧсны жәлар абри амш ашҟа анеиразы афырхаҵаратә мҩа ианысит.

Иахьа уи амш ааигәазтәуаз дарбанзаалак ҭабуп ҳәа иаҳҳәоит, иазгәалаҳаршәоит Аџьынџьтәыла ахақәиҭреи ахьыҧшымреи зхы рықәызҵаз.

Акыр иаҧсоу ҳажәлар, агәра ганы сыҟоуп ҳарҭ ҳаицны, ҳаӡәыкны ишалҳаршауа ҳ-Аҧсны ҳаҧхьаҟагьы аҿиареи ашәҭыкакаҷреи. Абри аныҳәа шьахә аҽны, акыр иаҧсоу ҳажәлар, ишәзеиҕьасшьоит аҭынчра, аманшәалара.


Аҧсны Жәлар Реизара Аиҳабы Лаша Ашәба Аҧсны жәлар ирыдиныҳәалеит ахьыҧшымра жәларбжьаратәи азхаҵара Амш. «Исуверену, ихьыҧшым ҳәынҭқаррак аҳасабала ҳазхаҵаразы Урыстәылатәи Афедерациа аӡбамҭа ҭоурыхтә хҭысны иҟалеит аҧсуа жәлар, милаҭрацәала еилоу Аҧсны атәылауаа, зыҧсадгьыл хара иаҟәыгоу ҳџьынџьуаа, акыр шықәса инеиҧынкыланы 2008 шықәса август 26 ҳазааигәазтәуаз зегьы рзы.

Ҳажәлар еснагь иаадырҧшуан аусеицуреи агәылеимабзиареи аҽырзышәара, ари аҟазшьа ҳара наунагӡа иҳамоуп. Урыстәыла ажәлари, Урыстәылатәи Афедерациа анапхгареи зегьы ҭабуп ҳәа раҳҳәоит ҳҳәынҭқарра арҕәҕәараҿы, аҭынчра алыршараҿы рлагаламҭазы. Агәра ганы ҳаҟоуп, Аҧсны ахьыҧшымра жәларбжьаратәи азхаҵара ишьақәгылаз аҵабырхаҭақәа ишрықәшәауа, Кавказ аҟны аҭышәынтәалара ишацхраауа. «Ҳара ҳрыцәшәом ҳҿаҧхьа ахықәкы ҿыцқәа рықәыргылара. Ҳаҧхьаҟатәи ҳаихьӡарақәа уасхырс ирыҵагылоуп ажәлар рҟәыҕара, аинҭәылара, акзаара, аилаҵәара.

Иара убас Лаша Ашәба Ареспублика Аахыҵ-Уаҧстәыла Апарламент Ахантәаҩы Алан Тадтаев идиныҳәалеит Урыстәылатәи Афедерациа аганахьала Аахыҵ-Уаҧстәыла ахьыҧшымра азхаҵара Амш.

 • Image
  Image
  Ad Sidebar

  Login to your account

  Username *
  Password *
  Remember Me